Τρίτη 31-05-2022:
10:30 π.μ.
‣ Ἀναχώρησις ἀπό τοῦ Ξενοδοχείου.
11:00 π.μ. – 11:15 μ.μ. Δημοτικό Κατάστημα Νέων Ἐπιβατῶν.
‣ Ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο- λομαίου, εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Δημοτικοῦ Καταστήματος Νέων Ἐπιβατῶν, ὑπό τοῦ Δημάρχου καί τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Θερμαϊκοῦ.
11:15 π.μ. – 12:00 μεσημβρινή (ἐντός τοῦ Δημοτικοῦ Καταστήματος).
‣ Τελετή ἀνακηρύξεως τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρ- θολομαίου εἰς Ἐπίτιμον Δημότην Δήμου Θερμαϊκοῦ, ἀνάγνωσις ἀποφάσεως καί ἐπίδοσις τιμής.
12:15 μ.μ. – 12:45 μ.μ. Ἐπανομή.
‣ Καθιέρωσις ἁγιάσματος φρέατος νεομάρτυρος Ἁγίου Ἀργυρίου τοῦ Ἐπανομί- του, εἰς Ἐπανομήν, καί δενδροφύτευσις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
13:00 μ.μ. – 13:30 μ.μ. Ἐπανομή.
‣ Ἁγιασμός καί κατάθεσις θεμελίου λίθου τοῦ Ἱεροῦ Καθολικοῦ τῆς νέας Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης.
13:45 μ.μ. “Κτῆμα Γεροβασιλείου” – Ἐπανομή.
‣ Μικρά ξενάγησις εἰς τό “ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙΝΟΥ – ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ”.
14:15 μ.μ.
‣ Γεῦμα εἰς τό ἑστιατόριον “ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ”.
Πρός μοναχούς καί μοναχές συμβουλευτικαί παραινέσεις ὑπό τοῦ Παναγιωτά- του Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
15:30 μ.μ.
‣ Ἐπιστροφή εἰς τό Ξενοδοχεῖον.
18:30 μ.μ.
‣ Ἀναχώρησις ἀπό τοῦ Ξενοδοχείου.
19:00 μ.μ. – 20:30 μ.μ. Ἐν πλῷ ξενάγησις τῆς ἀκτογραμμῆς τοῦ Δήμου Θερμαϊ- κοῦ καί τῶν περιοχῶν Natura.
‣ Ἐπιβίβασις εἰς πλοιάριον ἀπό τῆς προκυμαίας τῶν Ν. Ἐπιβατῶν, ξενάγησις, ἐν πλῷ, τῆς ἀκτογραμμῆς τοῦ Δήμου Θερμαϊκοῦ καί τῶν περιοχῶν Natura. Ἀποβί- βασις εἰς τήν προκυμαίαν τῆς Νέας Μηχανιώνας.

21:00 μ.μ.
‣ Ἐπίσημον δεῖπνον ὑπό τοῦ Δημάρχου Θερμαϊκοῦ κ. Γεωρίου Τσαμασλῆ, πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τό ἑστιατόριον “ΚΥΜΑ”.
22:15 μ.μ.
‣ Ἐπιστροφή εἰς τό Ξενοδοχεῖον.

Τετάρτη 01-06-2022:
08:15 π.μ.
‣ Ἀναχώρησις ἀπό τοῦ Ξενοδοχείου.
08:30 π.μ. – 11:00 π.μ. Νέα Μηχανιώνα.
‣ Πατριαρχική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας.
11:15 π.μ. – 11:30 π.μ. Λιμένας Νέας Μηχανιώνας.
‣ Ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπερ ἀναπαύσεως πάντων τῶν, ἐκ Προποντίδος καί Ἀ- νατολικῆς Θράκης, προσφύγων. Ῥίψις δαφνίνου στεφάνου εἰς τήν θάλασσαν. 12:00 μεσημβρινή.

Facebook Comments Box

Από Symthermnews